نام پدر : ایمان
تاریخ تولد :1331/04/29
تاریخ شهادت : 1359/08/08
محل شهادت : بهمن شیر