هفت سین اسارت
چشم های مشتاق

من در کمپ 17 اردوگاه رمادیه بودم.عید سال 1369 بود. سفره ی هفت سینی را با سیم خاردار، سوزن، سنگ، چند دسته علف به جای سبزه، پاکت سیگار، سفره و نان سمّون چیدیم. یکی از بچه های نقاش آسایشگاه، روی یک تکّه کاغذ نوشت:«عیدتان مبارک». یک تکّه کاغذ دیگر هم از روزنامه ای که عراقی ها برای مان آورده بودند، جدا کرد و عکس حضرت امام(ره) را روی سفیدی گوشه ی روزنامه نقاشی کرد. مانده بودیم چطور این دو کاغذ را به دیوار بزنیم که عراقی ها عکس حضرت امام را نبینند. در همین گیرودار یکی از بچه ها، بالشتی را که سی سانت عرض و چهل سانت طولش بود، آورد و آن دو تکّه کاغذ را هم دستش گرفت. عکس حضرت امام(ره)را گذاشت روی بالشت و کاغذ تبریک عید را هم گذاشت پشت بالشت و بعد آن را به دیوار وصل کرد. در طول روزهای اول سال نو، هروقت عراقی ها می خواستند بیایند داخل آسایشگاه، بالشت را برمی گرداندیم، جمله ی «عیدتان مبارک» را جلوی چشم آنها می گذاشتیم؛ هروقت عراقی ها درها را می بستند و می رفتند، بالشت را پشت ورو می کردیم تا نقاشی صورت امام جلوی چشم ما ظاهر شود.

آزاده رضا اکبرنژاد رستمی

************

ماهی شب عید

ما در اردوگاه تکریت بودیم. معمولا از یک ماه مانده به فروردین، برای شب عید برنامه ریزی می کردیم. با سنگ های گرد توی حیاط سیب درست می کردیم. با تکّه های سیم خاردار هم سوزن را بجای یکی از سین هایمان تهیه می کردیم. بعضی از سین ها را هم که نمی توانستیم درست کنیم، شکلش را روی کاغذ می کشیدیم. البته بجای کاغذ، از زرورق های داخل پاکت های سیگاری که به ما می دادند، استفاده می کردیم. به این شیوه، شکل سنجد، سبزه، سیر و... را روی این زرورق ها می کشیدیم. از ماهی روی سفره هم غافل نبودیم؛ با سنگ های توی حیاط اردوگاه، ماهی درست می کردیم. آن قدر سنگ ها را به موزاییک ها می سابیدیم تا شکل بگیرند و شبیه ماهی شوند. نوک دم ماهی را هم سوراخ می کردیم و بعد از پتویی که روی سرمان می انداختیم، نخ می کندیم، به ماهی می بستیم و می گذاشتیم توی یک لیوان آب. روزی سه لیوان آب سهمیه داشتیم که یک لیوان آن را نگه می داشتیم برای ماهی سنگی سفره ی شب عید. البته سفره که نداشتیم، از پتوی مان بجای سفره استفاده می کردیم و این مجموعه می شد هفت سین عیدمان.                                                             

آزاده هادی باقریشهید

با ارزوی شهادت۱۳۹۶/اردیبهشت/۱۴