نام پدر : علی
تاریخ تولد :1341/10/23
تاریخ شهادت : 1363/10/26
محل شهادت : سرپل ذهاب

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است