نام پدر : علی
تاریخ تولد :1341/10/23
تاریخ شهادت : 1363/10/26
محل شهادت : سرپل ذهاب

زندگی نامه

اسکن زندگینامه درقسمت تصاویرموجودمی باشد