نام پدر : غضنفر
تاریخ تولد :1338/01/02
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : حمیدیه