نام پدر : غضنفر
تاریخ تولد :1338/01/02
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : حمیدیه

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است