نام پدر : علی اصغر
تاریخ تولد :1333/02/07
تاریخ شهادت : 1361/04/25
محل شهادت : شرق بصره

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است