نام پدر : یونس علی
تاریخ تولد :1342/11/12
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : پادگان حمیدیه