نام پدر : یونس علی
تاریخ تولد :1342/11/12
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : پادگان حمیدیه

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است