نام پدر : گتی
تاریخ تولد :1343/05/12
تاریخ شهادت : 1363/02/10
محل شهادت : ابوقریب