نام پدر : گتی
تاریخ تولد :1343/05/12
تاریخ شهادت : 1363/02/10
محل شهادت : ابوقریب

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است