نام پدر : ذوالفعلی
تاریخ تولد :1344/04/01
تاریخ شهادت : 1366/11/09
محل شهادت : هزار قله - مریوان