نام پدر : شعبان علی
تاریخ تولد :1345/06/30
تاریخ شهادت : 1364/03/25
محل شهادت : هورالهویزه