نام پدر : محمود
تاریخ تولد :1351/06/25
تاریخ شهادت : 1370/07/07
محل شهادت : صالح آباد - تربت جام

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : ناحیه انتظامی خراسان
نوع عضویت : انتظامی - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : محمود
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1620
رسته : پیاده
نام مادر : هاجر لطفی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : شرق و اشرار
عملیات :
محل شهادت : صالح آباد - تربت جام
تاریخ شهادت : 1370/07/07
نحوه شهادت : جراحات وارده

شناسنامه تدفین

شهر : روستای المرز
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : مزار مسلمین
تاریخ تدفین : 1377/0/0
آبادی :

توضیحات