نام پدر : محمود
تاریخ تولد :1351/06/25
تاریخ شهادت : 1370/07/07
محل شهادت : صالح آباد - تربت جام