نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :1351/05/01
تاریخ شهادت : 1365/12/08
محل شهادت : ام الرصاص

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است