نام پدر : حسین
تاریخ تولد :1347/08/03
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۴/۲۰
محل شهادت : مهران