نام پدر : ابوعلی
تاریخ تولد :1344/01/09
تاریخ شهادت : 1363/09/24
محل شهادت : جزیره مجنون