نام پدر : عزیز اله
تاریخ تولد :1343/09/03
تاریخ شهادت : 1362/04/15
محل شهادت : پیرانشهر

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است