نام پدر : ابوالحسن
تاریخ تولد :1347/06/01
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : نهر عنبر

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : کارگری
آبادی :
یگان : لشگر 21 حمزه
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ابوالحسن
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص : تکاور
کد شهید : 7
رسته : پیاده
نام مادر : بلقیص قلی پور

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : نهر عنبر
تاریخ شهادت : 1367/04/21
نحوه شهادت : اصابت تركش

شناسنامه تدفین

شهر : گرجی محله
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
گلزار : حسینیه امام خمینی گرجی محله
تاریخ تدفین : 1369/07/23
آبادی :

توضیحات