نام پدر : ابوالحسن
تاریخ تولد :1347/06/01
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : نهر عنبر