نام پدر : غلام حسین
تاریخ تولد :1343/08/24
تاریخ شهادت : 1361/01/16
محل شهادت : تنگه رقابیه