نام پدر : غلام حسین
تاریخ تولد :1343/08/24
تاریخ شهادت : 1361/01/16
محل شهادت : تنگه رقابیه

تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است