نام پدر : رحمت الله
تاریخ تولد :1350/03/01
تاریخ شهادت : 1365/10/04
محل شهادت : ام الرصاص