تاریخ شروع  : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

تاریخ پایان   : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

استان         : مازندران

شهرستان    : بابلسر

توضیحات :