تاریخ شروع  : پنجشنبه 12 اسفند 95 ساعت 2و 30

تاریخ پایان   : 12 اسفند 95

استان         : مازندران

شهرستان    : عباس آباد

توضیحات :

سخنران سردار حاج احمد رضا باهک. استاد مرکز امامت و معاونت بازرسی کل سپاه

مازندران-عباس آباد